Hľadáte špecialistov na liečbu zriedkavých chorôb?

MUDr. František Cisárik, CSc.

predseda komisie na MZ SR, hlavný odborník MZ SR pre lekársku genetiku, národný zástupca v EUCERD
Nemocnica s poliklinikou
 Ul. Vojtecha Spanyola 43
012 07 Žilina 

tel.: 041 5110 698
e-mail: cisgen@nspza.sk

Ďalší odborníci:

MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH
II. detská klinika Detskej fakulty s poliklinikou
Oddelenie dojčiat a detí predškol. veku, odd. škol. veku a adolescentov
Limbová 1
833 40 Bratislava
tel.: 02 5937 1107

www.dfnsp.sk


MUDr. Martin Luknár

špecialista na liečbu pľúcnej artériovej hypertenzie

NÚSCCH, Pod Krásnou hôrkou 1

833 48 Bratislava

MUDr. Martin Luknár - PROFIL

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD.

členka Komisie pre lieky na zriedkavé choroby (COMP) EMA

Katedra farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta UK

e-mail: foltanova@fpharm.uniba.sk

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD. - PROFIL